Home>Đội ngũ bác sỹ

Đội ngũ bác sỹ

Đội ngũ bác sỹ

Ths.Bs Phạm Hoàng Minh Nhựt CK Nội lão khoa Bv Thống Nhất

Đội ngũ bác sỹ

Ts.Bs Trần Bảo Nghi chuyên khoa nội tiêu hóa – gan mật Bv Thống Nhất

Đội ngũ bác sỹ

Ths.Bs Thân Thị Minh Trung CK Nội thần kinh BV 115