Bệnh viện A

Tiếp nhận từ chỉ đạo của BGĐ với mong muốn tăng số lượng bệnh nhân đến thăm khám đồng thời khẳng định y hiệu của BV   Yêu cầu Nội dung thực hiện Kết quả Xây dựng các ấn phẩm truyền thông – – – –   Tạo kênh tương tác trực tuyến với khách hàng/bệnh nhân – – – –     Tăng độ phủ Y hiệu của bệnh viện trên Internet – – – –     Tạo cửa hàng nhà thuốc bệnh viện trực tuyến – – – –    

Details